ekološka udruga ČIOPA

 
 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 

opis projekta | opće osobitosti | vrijednosti park-šume | sadašnje stanje | flora | fauna |

pješačke staze i šetnice

PROJEKT
"PARK-ŠUMA VELIKA I MALA PETKA – ZELENA PLUĆA U SRCU GRADA"
 
SAŽETAK PROJEKTA
Uz dobro očuvanu tradicionalnu arhitekturu, te bogatu i široko poznatu kulturno-povijesnu baštinu, područje Grada Dubrovnika odlikuje se i visokim prirodnim vrijednostima koje također treba vrednovati na odgovarajući i valjan način. Rijetko koje područje u Hrvatskoj krasi takvo obilje značajnih i vrijednih zakonom zaštićenih prirodnih vrijednosti kao što je to naše, dubrovačko. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05) prirodne vrijednosti su dijelovi prirode koji zavrjeđuju posebnu zaštitu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, radi svoje osjetljivosti ili radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog i drugog javnog interesa. Na prostoru Grada Dubrovnika ukupno je dvanaest takvih područja različite kategorije zaštite, ne računajući zaštićene vrste biljaka i životinja, što čini oko 50% ukupne površine Grada. Tu su po jedan posebni rezervat šumske vegetacije (otok Lokrum) i značajni krajobraz (Rijeka Dubrovačka), dva geomorfološka spomenika prirode (Gromačka i Močiljska špilja), tri hortikulturna spomenika (Arboretum Trsteno i pojedinačno stablo - dvije platane u Trstenom) i pet park šuma (Velika i Mala Petka, Gornje i Donje Čelo na otoku Koločepu, Osmoliš i obalni prostor Trsteno-Brsečine).
Od ovih zaštićenih prirodnih vrijednosti, park-šuma Velika i Mala Petka jedina se nalazi na užem području Grada Dubrovnika. Sukladno članku 17. ranije spomenutog Zakona o zaštiti prirode, park-šuma je prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji. U park-šumi su dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njeno održavanje ili uređenje, a strogo su zabranjene radnje koje bi mogle narušiti svojstva zbog kojih je proglašena zaštićenom prirodnom vrijednošću (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, unošenje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalog korištenja i slično). Park-šuma Velika i Mala Petka od 1987. godine zaštićeno je područje zbog izuzetno razvijene cjelovite šume alepskog bora i makije. Smještena je na krajnjem zapadnom dijelu poluotoka Lapad i prostire se na oko 20 ha površine. S estetskog, turističkog i botaničkog stanovišta, vrijedan je krajolik Grada Dubrovnika. Posebno je estetski vrijedan krajolik uz morsku obalu, na čijim strmim stijenama rastu neke od zanimljivih biljaka ovog podneblja. Nažalost, jedan dio površine park-šume oštećen je u požaru ljeta 2002. godine.
panorama - pogled sa Srđa
panorama - pogled iz Gruža
panorama - pogled iz Dubrovačkog primorja
CILJ PROJEKTA
Cilj ovog projekta predstavlja pružanje osnovnih informacija o ovoj zaštićenoj prirodnoj vrijednosti na užem području Grada Dubrovnika. Nadalje, svrha leži u naglašavanju važnosti očuvanja kvalitete okoliša i utjecanja ka stvaranju ekološki svjesne, savjesne i društveno odgovorne sredine, koja bi ovu park-šumu sačuvala kao jedinstvenu prirodnu vrijednost užeg gradskog područja, a također i na povećanju brige zaštite od požara, te poticanju na uređenje šetačke zone parka i vidikovca na vrhu Velike Petke. Na taj bismo način željeli potaknuti svijest o potrebi očuvanja i održavanja zaštićenih područja i drugih prirodnih vrijednosti, što u konačnici samo može pridonijeti u značaju Dubrovnika. Tijekom ovog projekta snimit će se fotografski materijal i izraditi informativna brošura, a opširniji će se podaci podastrijeti na web-stranici ekološke udruge u svrhu promicanja ideje o zaštiti i očuvanju ove park-šume.
panorama
Velika Petka
Mala Petka
SVRHA I PRIMJENA PROJEKTA
Sačuvana prirodno zaštićena područja u prvom redu imaju zdravstveno-rekreativnu i estetsko-dekorativnu funkciju, a u turizmu je okretanje prema prirodi i izvornim ekološkim vrijednostima jedan od glavnih trendova današnjice. Osnovna svrha ovog projekta je obrazovna. Izradom web-stranice i brošure s osnovnim podacima o prirodnim i estetskim vrijednostima zaštićene prirodne vrijednosti na području Grada Dubrovnika, park-šume "Velika i Mala Petka", te preporukama za njenu zaštitu, namjera je potaknuti svijest o potrebi očuvanja prirodnog okoliša, kako sa gradskog, tako i šireg područja. Tijekom prezentacije spomenutih materijala potrebno je pozvati škole i nevladine udruge, kako bi se s ovom situacijom upoznao i educirao što veći broj građana Grada Dubrovnika.
informativna brošura
informativna brošura

informativna brošura "Park-šuma Velika i Mala Petka - zelena pluća u srcu grada"
Velika Petka - pogled s Montovjerne
Mala Petka s južne strane
gusta borova šuma na Velikoj Petki
DOSADAŠNJE SPOZNAJE
U doba sve veće urbanizacije, pojačanog prometa i brzog ritma života, ljudi se sve više vremena trude provoditi u očuvanom prirodnom okolišu. Česti boravak u ovakvoj sredini jedan je od sigurnih način rješavanja nagomilanog stresa, a također i poticanja i razvijanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja ovakvih prostora. Park-šuma Velika i Mala Petka jedina je zaštićena prirodna vrijednost koja se nalazi na užem području Grada Dubrovnika. Zbog izuzetno razvijene i očuvane cjelovite šume alepskog bora i makije, s estetskog je, turističkog i botaničkog stanovišta izrazito vrijedan krajolik Grada Dubrovnika i jedna od posljednjih zelenih oaza u okolici. Estetski je posebno interesantan krajolik uz morsku obalu, na čijim strmim stijenama rastu neke od zanimljivih biljaka ovog podneblja. Zbog navedenih činjenica ova park-šuma ima posebnu važnost, ne samo s botaničkog stanovišta, nego i općeg ekološkog, estetskog i potencijalno zanimljivog turističkog značaja.
pogled na otvoreno more
s Petke se vidi cijeli Grad
strme južne strane

©2003.-2012. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.